Cây Nhội

Tên Thường gọi: Nhội, Quả cơm nguội, thu phong, ô dương, trọng dương mộc. 

Tên khoa học:  Bischofia javanica Blume (B. trifoliata (Roxb.) Hook. f.).

Thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae.